№ 1: Вестник Алматинского института энергетики и связи. Выпуск 2017 года

Ключевые слова

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ, ЖЫЛУ СОРҒЫЛАРЫН БІРЛЕСІП ҚОЛДАНУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН ЖЫЛУМЕН ҚАМТУ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ТИІМДІЛІГІ, EFFICIENCY OF DISTRICT HEATING SYSTEMS UNDER CONDITIONS OF JOINT USAGE OF HEAT PUMPS,централизованное теплоснабжение; тепловой насос; сетевая вода, тепловое потребление, орталықтандырылған жылумен қамдау, жылу сорғысы, жүйелік су, жылуды тұтыну, central heating; heat pump; mains water; energy efficiency,Р А Мусабеков , С К Абильдинова , А С Расмухаметова ,АНАЛИЗ НИЗКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ ПО ТРАНЗИТУ «СЕВЕР-ЮГ» НЭС КАЗАХСТАНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ WAMS, WAMS ЖҮЙЕСІН ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЭЖ «СОЛТҮСТІК-ОҢТҮСТІК» ТРАНЗИТІНІҢ ТӨМЕН ЖИІЛІКТІ ТЕРБЕЛЕС ТАЛДАУ, ANALYSIS OF LOW FREQUENCY OSCILLATION IN THE «NORTH-SOUTH» TRANSIT OF THE NATIONAL POWER GRID OF KAZAKHSTAN BY USING WAMS,низкочастотные колебания, WAMS, PMU, мониторинг НЭС Казахстана, контроль устойчивости, төмен жиілікті тербеліс, WAMS, PMU, Қазақстан ҰЭЖ мониторинг, тұрақтылығын бақылау, low frequency oscillations, WAMS, PMU, monitoring of NPG of Kazakhstan, stability, monitoring,К К Тохтибакиев , А Т Бектимиров , С Е Соколов , А А Саухимов ,ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ - кВ, - кВ ТАРАТУ ЖЕЛІЛЕРІ МЕТАЛЛ ФАЗАЛЫ ЖЕРГЕ ТҰЙЫҚТАЛУДЫ ЗЕРТТЕУ, ANALYSIS OF SINGLE PHASE GROUND FAULT IN DISTRIBUTION NETWORKS - kV,однофазные замыкания, ОЗЗ, ДГР, режимы работы нейтрали, перенапряжения, емкостной ток, бір фазалы тұйықталу, реактор, бейтарап режимдері, single-phase fault, neutral modes, overvoltage, capacitive current ,К К Тохтибакиев , А К Мурат , С Е Соколов , А А Саухимов ,МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СКОРОСТИ ЗВУКА В ВОДЕ, СУДАҒЫ ДЫБЫС ЖЫЛДАМДЫҒЫНЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛІ, THE MATHEMATICAL MODEL OF ACOUSTIC SPEED IN WATER,скорость звука, вода, математическая модель, ультразвуковой расходомер, дыбыс жылдамдығы, су, математикалық модель, ультрадыбысты шығын өлшеуіш acoustic speed, water, mathematical model, ultrasonic flow meter ,Б А Чернов , Н Б Чернова ,НАСТРОЙКА УЛЬТРАЗВУКОВЫХ РАСХОДОМЕРОВ НА ПОДАЮЩИХ ТРУБОПРОВОДАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА, ЖЫЛУ КӨЗДЕРІНІҢ ЖЕТКІЗУШІ ҚҰБЫР ЖОЛЫНДАҒЫ УЛЬТРАДЫБЫСТЫ ШЫҒЫН ӨЛШЕУІШТЕРІН БАПТАУ, ADJUSTMENT OF ULTRASONIC FLOWMETERS FOR THE DELIVERY CONDUIT OF HEAT SOURCES,скорость звука в воде, настройка ультразвукового расходомера, источник тепла, судағы дыбыс жылдамдығы, ультрадыбысты шығын өлшеуішін баптау, жылу көзі, acoustic speed in the water, adjustment of ultrasonic flowmeter, heat source,Б А Чернов , Н Б Чернова ,АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОГИДРОИМПУЛЬСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВОДЫ, СУДЫҢ ФИЗИКА – ХИМИЯЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІНЕ ЭЛЕКТРОГИДРОИМПУЛЬСТІК ӘДІСТІҢ ӘСЕРІН ТАЛДАУ, ANALYSIS OF ELECTROHYDROIMPULSE INFLUENCE ON PHYSICAL CHEMICAL OPTIONS OF WATER,электрогидроимпульсное воздействие, водородный показатель, общее микробное число, окисляемость, рН-метр, электрогидроимпульстік әсер, сутек көрсеткіші, жалпы микроб саны, судың тотығуы, pH – метр, metals, oil refining, biochemical treatment, cleaning, disinfection,К М Шаймерденова , Б Б Кутум , С Е Сулейменова ,ПРИНЦИП РАБОТЫ ДИСПЛЕЙНОГО ЭКРАНА НА ОСНОВЕ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В РАСТВОРАХ ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПОЛИМЕРОВ, ФАЗАЛЫҚ АУЫСУ НЕГІЗІНДЕГІ ТЕРМОСЕЗІМТАЛ ПОЛИМЕРЛІ ЕРІТІНДЕГІ ДИСПЛЕЙ ЭКРАНЫНЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ ҚАҒИДАСЫ, OPERATING PRINCIPLE OF THE DISPLAY SCREEN ON THE BASIS OF PHASE TRANSITIONS IN SOLLUTIONS OF HEAT SENSITIVE POLYMER,фазовый переход, термочувствительный полимер, нихромовые нити, полимерные пленки, фазалық ауысу, термосезімтал полимер, нихромды жіптер, полимерлі пленка, phase transition, heat sensitive polymer, nichrom filaments, polymeric tapes,И Э Сулейменов , З З Седлакова , Д Б Шалтыкова , Ш Б Кабдушев ,THERMOGRAVIMETRIC AND DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSIS OF CE NIMNO FABRICATED BY CARBON COMBUSTION SYNTHESIS OF OXIDE, CARBON COMBUSTION SYNTHESIS OF OXIDE ӘДІСІ АРҚЫЛЫ АЛЫНҒАН Ce NiMnO ЖҮЙЕСІНІҢ ЖЫЛУЛЫҚ ТАЛДАУЫ ЖӘНЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ СКАНЕРЛЕЙТІН КАЛОРИМЕТРИЯ, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-СКАНИРУЮЩАЯ КАЛОРИМЕТРИЯ И ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ Ce NiMnO ПОЛУЧЕННОЙ МЕТОДОМ CARBON COMBUSTION SYNTHESIS OF OXIDE,multiferroic, carbon combustion synthesis of oxide, thermo gravimetric, differential scanning calorimetry, мультиферроик, Carbon combustion synthesis of oxide, термогравиметрия, дифференциалдық сканерлейтін калориметрия, мультиферроик, Carbon combustion synthesis of oxide, термогравиметрия, дифференциально-сканирующая калориметрия,S E Kumekov , A D Kudaibergen , A A Saukhimov , K S Martirosyan,DICTIONARIES AND MONOLINGUAL DICTIONARIES, ШЕТ ТІЛІН ОҚЫТУ БАРЫСЫНДА ТҮСІНДІРМЕ СӨЗДІКТІ ҚОЛДАНУ, ПРИМЕНЕНИЕ ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА,monolingual dictionary, mother tongue, electronic dictionary, pocket dictionary, түсіндірме сөздік, ана тілі, электронды сөздік, қалта сөздігі, толковый словарь, родной язык, электронный словарь, карманный словарь ,H Nurkhodzhayeva , Zh Erzhanova ,ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА, ТЕХНИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНЫҢ СТУДЕНТТЕРІНІҢ МӘДЕНИЕТ АРАЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ, STUDENTS’ INTERCULTURAL COMPETENCE DEVELOPMENT AT TECHNICAL UNIVERSITIES,межкультурная коммуникация, межкультурная компетенция, второй язык, профессионально-ориентированное обучение, мәдениетаралық коммуникация, мәдениетаралық құзыреттілік, екінші тіл, кәсіби бағытталған оқыту, cross-cultural communication, communicative competence, second language, communicative-based learning, professionally-oriented training,Р А Досмаханова ,ИНЖЕНЕРЛІК МАМАНДЫҚТАРҒА ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДА «ШАҒЫН ТОП» ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ «МАЛЫХ ГРУПП» ПРИ ОБУЧЕНИИ КАЗАХСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, HANDLING OF GROUP WORK IN THE FRAME OF TEACHING KAZAKH OF STUDENTS ENGINEERING PROFESSIONS,шағын топ, диалог, коммуникация, қазақ тілі, әріптестік, тілдік дайындық, малая группа, учебный диалог, инженерная специальность, казахский язык, языковая подготовка, small group, jigsaw, educational dialogue, the engineering specialty, Kazakh language, language training,Қ Ө Әжиев

Аннотация